Årsavgifter - DETTA SKA DU VETA!

Efter samfällighetens årsstämma varje år som normalt sker i slutet av september upprättas det en dokument för samfällighetens betalningslängd som beskriver vad  du som tomtägare ska betala i årsavgift!

Dokumentet där du hittar vad du ska betala i årsavgift heter '20xx Årsavgift' där xx ersätts med siffror för nuvarande år som sedan publiceras på vår medlemssidan som kräver inloggning. Se nedan hur man gör!

 1. Du som tomtägare loggar in med den e-post adress som är ditt användarnamn som du angett till styrelsen och finns i medlemsregistret.
 2. När du loggat in rullar du ner på sidan, hittar dokumentet och klickar på dokumentet.
 3. När dokumentet har öppnats (20xx Årsavgift), letar du upp ditt tomtnummer i kolumnen längst till vänster och i kolumnen längst till höger står det vad du ska betala i svenska kronor senast den 30 november varje år.

OBS! det finns frågor & svar längst ner på denna sida som stöd för dig.


Verksamhetsår - Viktigt att du som tomtägare förstår vad det betyder!

Solmyra samfällighetsförening har brutet verksamhetsår som rör sig mellan perioden 1 Juli (innestående år) till 30 Juni (kommande år) 


Årsavgift – Andelar/andelstal baserat på nyttjande av fastighet

* Det finns idag 3 olika andelstal:  1/7, 3/7 och 7/7 och kostnaden för en andel varierar från år till år dels p.g.a. behov i samfälligheten.

* Basårsavgift - Detta är en basavgift  som din årsavgift baseras på men för din totala årsavgift som ska betalas varje år tillkommer det kostnader.

Basavgift - Andelar

Kostnad för en  andel  d.v.s. en sjundedel (1/7) är för närvarande 500kr (Beslut enligt samfällighetens årsmöte 2020.09.26) 

 • Andel 1/7Obebyggd tomt = 500 kr/år  
 • Andel 3/7Bebyggd tomt som används mindre än 50% = 1500 kr/år
 • Andel 7/7= Bebyggd tomt som används mer än 50% = 3500 kr/år
 • Övriga kostnader 1: 600kr per tomt till reservfond (Beslut enligt samfällighetens årsmöte 2021.09.25) 
 • Arbetsdagar - Rabatt: Man får 300 kr i rabatt på sin årsavgift om man deltagit på arbetsdagar minimum 2 ggr under ett räkenskapsår (höst/vår)

OBS! Styrelsen meddelar via samfällighetens hemsida att ett dokument (20xx Årsavgift) finns tillgängligt på den del av medlemssidan där man loggar in.

Du gör ALLTID själv en inbetalning till samfällighetens plusgirokonto. Ingen fysiskt eller elektronisk avi skickas  ut  till dig och det kommer ingen påminnelse. Du som tomtägare ansvarar alltid för att betalning sker i tid.

Har du frågor om din årsavgift så skickar du e-post till styrelsen@solmyra.nu  


Frågor & svar:

När vet jag vad man ska betala i årsavgift?

När årsstämman har genomförts och eventuella förändringar skett i  kostnader så meddelar styrelsen via vår hemsida www.solmyra.nu att ett dokument (20xx Årsavgift) finns tillgänglig att ladda ner som kräver att du loggar in. Där står vad varje medlem ska betala.

OBS! Datum för publicering av betalningslängd  är för närvarande ej fasttällt till ett exakt datum och är flexibelt men sker oftast i oktober.  Se på hemsidan för att hålla dig uppdaterad!!!

Vad ska jag betala i årsavgift?

Svar: logga in på medlemssidan, ladda hem dokumentet '20xx Årsavgift', leta reda på ditt tomtnummer i vänster kolumn och vad du ska betala står i motsvarande kolumnen längst till höger.

Var ska jag betala min årsavgift?

Betala in ditt belopp på samfällighetens plusgirokonto (finns här!)  Ange ert namn, Solmyra adress, tomt nummer samt det belopp som finns angett i dokumentet 20xx Årsavgift.

När ska årsavgiften vara betalt?

Svar: Årsavgiften betalas till samfällighetens plusgirokonto och ska vara betald senast 30 November

 Hur & när betalar jag min båtavgift?

Svar: Båtplats - Denna hanteras helt separat från årsavgift till samfälligheten & betalning sker på följande datum:

Årskostnad är förnärvarande 200 kr/år och betalning sker i April månad varje år innan båtsäsong börjar, avgiften ska vara  betald senast 30:e April  på samfällighetens plusgiro konto (Båtplatser finns endast för samfällighetens medlemmar)

Hur loggar jag in på medlemssidan?

Alla som har angett en email adress till styrelsen och finns med i medlemsregistret har ett konto som är den e-post adress du angivet  som kontakt till styrelsen.

Har du glömt lösenord så klickar du i menyn på Medlemmar och sedan väljer valet 'Logga in på medlemsdelen  - hur då?' och där läser igenom del 2 som talar om hur du byter  lösenord.


Regler - Bra att veta!

 • Styrelsen har till uppgift att se till att det fungerar men fastighetsägaren är skyldig att se till att det stämmer.
 • Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som anses svara mot fastighetens andelstal för driftskostnader, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för kostnader till följd av den ändrade användningen.
 • Enligt anläggningsbeslut 2006-10-27 har styrelsen möjlighet att ändra andelstalet för drift. Ändringen baseras på nyttjande av fastigheten och ej av folkbokföringsadress. Juni månad varje år fattar styrelsen beslut inför kommande verksamhetsår. 
 • Solmyra samfällighetsförening har brutet brutet verksamhetsår som rör sig  mellan perioden 1 Juli (innestående år) till 30 Juni (kommande år)